Ochrana o.ú.

V súvislosti s podmienkami spracovania a ochranou osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Prevádzkovateľ zbiera osobné údaje od dotknutých osôb  len nutné ku svojej činnosti: 

Dotknutá osoba dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, štát, váha, materský klub, meno a priezvisko zákonného zástupcu, jeho trvalé bydlisko, telefónny kontakt, e-mail  v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) za účelom zúčastnenia sa kempu, tréningu, športových aktivít, ubytovania, vystavenie daňového dokladu, atď…

 • Spracúvanie osobných údajov za účelom dobrovoľníckej činnosti a pracovnoprávnych vzťahov: 

Dotknutá osoba poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, krajina pôvodu, víza,  telefónny kontakt, emailová adresa sú presné a pravdivé v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) za účelom uzavretia pracovných zmlúv alebo zmlúv o dobrovoľníckej činnosti.  

Právny základ spracúvania:Súhlas dotknutej osoby alebo Súhlas od zákonného zástupcu dotknutej osoby.

Kategórie príjemcov:Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Právny základ spracúvania:

 • súhlas dotknutej osoby, 
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (čl. 6 ods. 1. písm. c ) GDPR), č. 311/2011 Z.z. Zákonníka práce  a č. 406/2011 Z.z. Zákon o dobrovoľníctve. 

Doba uchovávania osobných údajov:je stanovená Zákonom o účtovníctve a Zákonníkom práce. 

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať a získavať osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, a nesmú sa ďalej spracovať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov, tak isto aj zabezpečenie všetkých dátových, databázových a poštových súborov pred ich znehodnotením, zničením, zmenou, stratou, neoprávneným prístupom, poskytnutím, zverejnením.

Prevádzkovateľ sa pri spracovaní osobných údajov svojich klientov riadi zásadou minimalizácie uchovávania, podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) GDPR, a teda osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. 

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať a získavať osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, a nesmú sa ďalej spracovať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. 

Informácie o právach Dotknutej osoby

 • právo na prístup k osobným údajom 
 • právo na opravu osobných údajov 
 • právo na vymazanie osobných údajov:
  • na účel na ktorý sa spracúvali už nie sú tieto osobné údaje potrebné,
  • dotknutá osoba odvoláva súhlas, ktorým udelila súhlas na spracúvanie osobných údajov,  

a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov,

 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov 

na účel priameho marketingu, neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie týchto údajov,

 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné,
  • je dôvodom pre vymazanie splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane os. údajov, 

osobitného predpisu, medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná,

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
 • prevádzkovateľ jepovinný informovať dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje, o príjemcoch, ktorým prevádzkovateľ oznámil opravu osobných údajov, ich vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania
 • právo na presnosť osobných údajov 
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov 

–          právo, aby jej prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných    

            údajov, ak takéto porušenie môže viesť k vysokému riziku práva fyzickej osoby

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

V zmysle čl. 13 GDPR a čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť Dotknutej osobe informácie na základe jej žiadosti. Spravidla jej ich poskytne v rovnakej forme, v akej bola podaná žiadosť.  Prevádzkovateľ je povinný Dotknutej osobe poskytnúť informácie do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ opakovane v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace.

Informácie sa  poskytujú bezodplatne.

PREVÁDZKOVATEĽ

Slovakia Lions s.r.o. 
sídlo: Rombauerova 1, 080 01 Prešov
IČO: 52 380 661   DIČ: 2121010430

Všetky otázky, podnety a sťažnosti môžete posielať slovakialions@gmail.com